Ka than' i moçmi: 

“Shqiptari e ka zakon që kundështon para se të marrë vesh".

                          -Faik Konica

Minoritetet do të përdorin gjuhën e tyre/ Zbardhet projektvendimi për pakicat kombëtare

Nga Klodiana 0

Zbardhet projekt vendimi për pakicat kombëtare, i propozuar nga ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj.

Në këtë draft theksohet se nëse 20% e një komuniteti përbën pakicë kombëtare, ka të drejtën e gjuhës së vetë.

Kërkesa për njohjen e pakicave, thuhet në projektvendim, depozitohet pranë Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për njohjen formale të pakicës kombëtare (në vijim referuar Komisioni), nga një grup shtetasish prej jo më pak se 300 (treqind) persona me zotësi të plotë për të vepruar, që pretendojnë se i përkasin pakicës kombëtare.

Për kërkesën e pakicës, kreu i Bashkisë thërret këshillin dhe është Këshilli Bashkiak ai vendos për gjuhën e pakicës. Po ashtu theksohet se qeveria vendore është e detyruar të punësojë nga pakicat.

Po ashtu, emrat e rrugëve vendosen dhe në gjuhën e pakicës.

KËSHILLI I MINISTRAVE
PROJEKTVENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E PËRBËRJES, FUNKSIONEVE DHE PROCEDURËS SË KOMISIONIT PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR NJOHJEN E NJË PAKICE KOMBËTARE

Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 3, të nenit 4, të ligjit nr. 96/2017 “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave,

VENDOSI:

1. Kërkesa për njohjen e pakicave, depozitohet pranë Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për njohjen formale të pakicës kombëtare (në vijim referuar Komisioni), nga një grup shtetasish prej jo më pak se 300 (treqind) persona me zotësi të plotë për të vepruar, që pretendojnë se i përkasin pakicës kombëtare.

2. Komisioni ngrihet me urdhër të Kryeministrit dhe ka këtë përbërje:

a) Zëvendësministri i ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, kryetar;
b) përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, në ministrinë përgjegjëse për gjendjen civile, anëtar;
c) përfaqësues i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, në ministrinë përgjegjëse për çështjet vendore, anëtar;
d) përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, përgjegjës për çështjet ligjore, anëtar;
e) përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, përgjegjës për arkivat, anëtar;
f) përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për mbrojtjen sociale anëtar;
g) përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për punët e jashtme, anëtar;
h) përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për trashëgiminë kulturore, anëtar;
i) përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, anëtar;
j) përfaqësues i Akademisë së Shkencave, anëtar;

k) përfaqësues i Akademisë së Studimeve Albanalogjike, anëtar;
l) përfaqësues i Institutit të Historisë, anëtar;
m) përfaqësues i Komitetit Shtetëror të Pakicave Kombëtare, anëtar.

3. Përfaqësuesit e institucioneve të përcaktuara në pikën 2, të këtij vendimi të jenë të nivelit të lartë drejtues.

4. Komisioni shqyrton kërkesën e paraqitur sipas pikës 1, të këtij vendimi dhe verifikon plotësimin e kritereve ligjore të përcaktuara në pikën 1, të nenit 3 të ligjit nr. 96/2017 “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë” dhe dokumentacionin e paraqitur sipas parashikimeve të neneve 6 dhe 7 të këtij ligji.

5. Për shqyrtimin e kërkesës, Komisioni bashkëpunon me të gjitha institucionet publike në nivel qendror sipas rregullave të përcaktuara në vendimin nr. 867, datë 10.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e bashkëpunimit në institucionet e administratës shtetërore”, i ndryshuar.

6. Nëse gjatë shqyrtimit të dokumentacionit, Komisioni konstaton mangësi, i kërkon grupit të shtetasve që ka paraqitur kërkesën apo përfaqësuesit të autorizuar të tyre, plotësimin e dokumentacionit brenda 15 ditëve. Në përfundim të këtij afati, Komisioni mblidhet dhe merr vendim me shumicën e votave të anëtarëve të tij, brenda 30 ditëve.

7. Nëse dokumentacioni vlerësohet pa mangësi Komisioni merr vendim me shumicën e votave të anëtarëve të tij, jo më vonë se 30 ditë nga paraqitja e kërkesës.

8. Vendimi arsyetohet dhe i komunikohet grupit të shtetasve apo përfaqësuesit të autorizuar prej tyre, në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative. Kundër vendimit të Komisionit për refuzimin e kërkesës për njohje të pakicës kombëtare, mund të bëhet ankim pranë gjykatës kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative.

9. Në rast se pas shqyrtimit të kërkesës dhe dokumentacionit të paraqitur, identifikohet përkatësia e një pakice kombëtare dhe plotësimi i kritereve ligjore, Komisioni vendos pranimin e kërkesës për njohjen e pakicës kombëtare dhe i paraqet Ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike propozimin me relacionin e argumentuar për vijimin e procedurave për njohjen formale të pakicës kombëtare.

10. Ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, harton projektaktin ligjor për njohjen formale të pakicës kombëtare dhe propozon projektvendimin përkatës pranë Këshillit të Ministrave, brenda 30 ditëve nga paraqitja e propozimit nga Komisioni.

11. Veprimtaria e Komisionit mbështetet nga një Sekretariat Teknik, ngritja, përbërja dhe funksionimi i të cilit përcaktohet me urdhër të Ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike.

12. Ngarkohet ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, ministritë dhe institucionet e parashikuara në pikën 2, të këtij vendimi, me zbatimin e tij.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA

MINISTRI I BRENDSHËM
SANDËR LLESHAJ

/BW

Loading...

Lini një koment

Adresa juaj e Email-it nuk do të bëhet publike

Mund të përdorni HTML tags dhe atributet: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.

gjithësej