Fjalë kyçe: “Reja” pranë Galerisë Kombëtare të Artit