KLP hap rrugën për emërimin e 22 prokurorëve të rinj

0
34

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka hapur rrugën për emërimet e reja. Në mbledhjen e ditës së sotme u bë me dije se ka përfunduar verifikimi i figurës dhe pasurisë për 22 kandidatë.

Emrat për të cilët ka përfunduar verifikimi janë: Ajkuna Anxhaku; Alban Syri; Albulena Kuliçi; Alisa Spahja; Armida Kaçi; Besmira Vishe; Blerina Musabelliu; Denis Hyka; Denisa Plaku; Eni Çulli; Entela Hasmujaj; Esmeranda Basho; Griselda Haxhiaj; Iva Harka; Ledjana Shkurti; Leondard Suçi; Matilda Peza; Ndriçim Halilaj; Redona Ndoni; Urim Kalia dheVasjana Postol.

Njoftimi i plotë:

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e enjte, më 19 maj 2022, mbledhjen plenare të radhës, në prezencë të 9 (nëntë) anëtarëve të Këshillit (në mungesë të zonjës Mirela Bogdani), si dhe në prani të përfaqësuesit të misionit OPDAT në Shqipëri.

Nën drejtimin e kreut të Këshillit Lartë të Prokurorisë, zotit Alfred Balla, mbledhja ka nisur me miratimin e procesverbalit të seancës plenare të datës 28.04.2022.

Më pas me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, vendosi pranimin e kërkesës dhe miratimin e qëndrimit në detyrë për zotin Pelivan Malaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në mbushjen e moshës 70 vjeç. Gjithashtu, bazuar në relacionin shpjegues të përgatitur po nga ky Komision, Këshilli vendosi të njoftojë fillimin e procedurave për plotësimin e një vakance të përkohshme, nëpërmjet procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim, për një periudhë 6 (gjashtë) mujore, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.

Këshilli, bazuar në relacionin e paraqitur për shqyrtim nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, vendosi shfuqizimin e vendimit të drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë sipas ankimit të adresuar nga prokurori Ilir Hasa.

Në vijim, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, miratoi dy raporte për “Analizimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit”, specifikisht për subjektet e rivlerësimit, prokurorët Elsa Kareçi dhe Skënder Mestani.

Bazuar në relacionet e përgatitura nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, vendosi të vlerësojë të përfunduar verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u emëruar prokurorë, si më poshtë:

Ajkuna Anxhaku

Alban Syri

Albulena Kuliçi

Alisa Spahja

Armida Kaçi

Besmira Vishe

Blerina Musabelliu

Denis Hyka

Denisa Plaku

Eni Çulli

Entela Hasmujaj

Esmeranda Basho

Griselda Haxhiaj

Iva Harka

Ledjana Shkurti

Leondard Suçi

Matilda Peza

Ndriçim Halilaj

Redona Ndoni

Urim Kalia

Vasjana Postol

Këshilli shtyu për diskutim çështjet e tjera për seancën e radhës.