Fjalë kyçe: ligji për Statusin e Gjyqtarët dhe Prokurorët